Regulamin warsztatów

1. W przypadku braku możliwości organizacji warsztatów z przyczyn organizatora całkowite koszty zakupu vouchera zostaną zwrócone na rachunek bankowy kupującego .
2. W przypadku kiedy uczestnik poinformuje telefonicznie oraz mailowo na 48 godzin przed warsztatami o braku możliwości uczestnictwa w wyznaczonym terminie daje możliwość uczestnikowi wykorzystania vouchera w dowolnym innym terminie .
3. Organizator jest zobowiązany do przygotowania materiałów szkoleniowych : (skrypty z przepisami przygotowanymi podczas warsztatów)
4. Organizator oświadcza, ze nie ponosi odpowiedzialności na rzecz uczestników szkolenia za szkody powstałe w czasie jego trwania a nie wynikające bezpośrednio z winy organizatora lub osób działających w jego imieniu.
5. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania poufności, co do wszelkich informacji i danych dotyczących Organizatora uzyskanych w trakcie szkolenia i nie ujawniania ich osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy Taste Chef
6. Organizatorowi służy prawo do stworzenia dokumentacji fotograficznej wydarzenia a następnie wykorzystania jej w celach promocyjnych, marketingowych, szkoleniowych i reklamowych.